Važni i snažni

Ukratko o projektu

Projekt “Važni i snažni” 2022. u suradnji s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva imao je za svrhu omogućiti ciljanoj skupini od barem 7 organizacija civilnog društva na području Grada Siska stjecanje znanja i vještina koje će ih osnažiti za održiviji razvoj upravljačkih, zagovaračkih te organizacijskih kapaciteta tako što će unaprijediti njihove strategije i taktike za diversifikaciju izvora prihoda – u konačnici stvoriti preduvjete za izravniji doseg do njihovih ciljnih skupina i podržavatelja u okruženju u kojem djeluju i šire.

Ukupna vrijednost projekta je 479.820,36 kn. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, kroz poziv “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”. Cilj projekta je bio povećati kapacitete organizacija civilnog društva za upravljanje u kriznim situacijama na području grada Siska i potaknuti ih na unapređenje suradnje s drugim relevantnim lokalnim akterima.

Nužno je uložiti napor u izgradnju kapaciteta i resursa OCD-a, a time i lokalne zajednice za poduzimanje inicijativa koje će unaprijediti lokalni razvoj. Lokalne organizacije uobičajeno imaju neredovite i manje prihode, nedovoljne kapacitete i manjak znanja o mogućnostima financiranja.

Nedavni potres u tom području, koji je proglašena katastrofom, mnoge je OCD-e stavio u situaciju da osim svojih uobičajenih polja djelovanja traže i rješenja za sigurnosne aspekte u lokalnoj sredini. Situacija ukazuje da moraju zajednički mapirati potrebe i osmisliti pristupe i rješenja uzimajući u obzir novonastale lokalne potrebe jačajući i kreirajući mehanizme za sudjelovanja građana/ki i drugih relevantnih lokalnih aktera u promišljanju mjera i komuniciranju s nadležnim lokalnim ili državnim strukturama kako bi aktivno doprinijeli prevladavanju kriznih situacija.